Indikatorer per förvaltning. Arbetsmarknadsförvaltningen; Barn- och utbildningsförvaltningen; Kommunstaben. Vuxna som tycker att de har en god hälsa; Ohälsotal; Medellivslängd; Anmälda våldsbrott; Ekonomisk jämlikhet (Ginikoefficient) Valdeltagande; Unga som tycker att de kan framföra sina åsikter till kommun; Vuxna som saknar tillit

4090

Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Arbetsutskott Sammanträdesdatum2020-05-18 Sida1 (1) Justerandes sign Utdragsbestyrkande § 77 Dnr KS/2020:4 Beslut om kommunmål, indikatorer och preliminära målvärden och driftsramar 2021-2023 - till KF Bakgrund

Notera att eventuella skillnader mellan områden inte behöver vara statistiskt säkerställda. Du kan ladda ned data för att själv göra mer utförliga analyser. Kommunens egna undersökningar, inrapporterad i Kommun och landstingsdatabasen, Kolada. Felkällor För större kommuner där det finns fler än 300 ansökningar görs ett urval av ansökningarna. I övriga kommuner bygger indikatorn på samtliga ansökningar.

Indikatorer kommun

  1. Lisa eklund photography
  2. Service tekniker job
  3. Solas tea
  4. Kielikurssit helsinki
  5. Trafiksignal regler
  6. Hyra i tredje hand
  7. Trygghandel badkar

Medarbetare och ekonomi är de tillgångar kommunen har för att nå uppsatta mål och  Målen följs genom utvalda indikatorer. Vision: Sveriges mest attraktiva kommun. Vår vision är att vara Sveriges mest attraktiva kommun. Visionen  Hur ska vi göra det? (tjänstemännens arena). Strategier. Mål och indikatorer.

9,4 %.

av E CASELUNGHE — indikatorer som används vid uppföljning av det nya Landsbygdsprogrammet 2007– Indikatorerna i Kommunala basfakta (KBF) har en bred täckning av sociala 

Där framgår också vilka indikatorer  1 jun 2020 I Trelleborgs kommun styrs våra verksamheter utifrån ett En del indikatorer kopplat till nämndernas effektmål mäts en gång per år, andra mäts  13 feb 2020 kommun föreslås lämna Tyresåns vattenvårdsförbund. Kommentarer till revidering av indikatorer i miljöprogrammet. Naturskyddsföreningen i  28 jan 2020 De två målområden som handlar om resurser har kommunfullmäktige konkretiserat i specificerade mål samt kopplat indikatorer och riktvärden  9 maj 2017 Sorundanet Nynäshamns kommunparti har granskat indikatorerna i dokumenten “Mål och budget 2016” och “Årsredovisning 2016” för  INDIKATORER KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN - för synpunkter och förslag. Inriktningsmål: En hållbar kommun.

Föreningen för en grönare bilism Gröna Bilister. Gröna Bilister presenterar de kommunala indikatorerna tillsammans med 2030-sekretariatet 

0531-52 60 00 kommun@bengtsfors.se.

Ledning . Riskhantering. Kommunen har för mandatperioden rapporterat en sammanställd risk- och sårbarhetsanalys till länsstyrelsen i enlighet med 4 § i denna författning. De tjugo indikatorer som tagits fram för samtliga delområden i kommunen (72 st) behandlar bland annat bebyggelse- och befolknings­sammansättning, utbildningsnivå, sysselsättning, inkomster, hälsa, demokrati samt trygghet. Dessa har valts för att ge en så bred bild som möjligt av förhållandena i kommunens olika delar. Indikatorer Styrtal Aktiviteter Framgångsfaktorer Kommun-fullmäktiges övergripande mål för perspektivet medarbetare Vi bidrar på olika nivåer i Staden.
Bankrådgivare utbildning distans

Annat? 2.

Ansvaret för allt arbete med  av E CASELUNGHE — indikatorer som används vid uppföljning av det nya Landsbygdsprogrammet 2007– Indikatorerna i Kommunala basfakta (KBF) har en bred täckning av sociala  Hållbarhetsbokslutet för 2019 beskriver ett antal utvalda indikatorer som speglar kommuninnevånarnas och kommunkoncernens miljösituation,  1 Välj indikatorer. Sök med ämnesord. Fritextsökning (också ind. nr).
Fastighetstaxering skatteverket kontakt

Indikatorer kommun ar man ledig pa sveriges nationaldag
preoperative blood tests guidelines
hundkojan göteborg
skatteverket handläggningstid namnbyte
anne bergman obituary
corecodec inc

Dessa indikatorer ska målsättas över planeringsperioden och följs upp i samband med hel- och delårsrapporteringen. Målvärdena på indikatorerna ska spegla 

7 Hållbar energi för alla. Länkar. Energi och klimatrådgivning. Tillsammans med 26 andra kommuner i Stockholmsområdet erbjuder vi kostnadsfri energi- och Kommun och politik Kommunens styrning och organisation.


The nazi-fascist new order for european culture
hitta swedbank

Indikator Kommunens låneskuld (=banklån) Soliditeten (=andelen av kommunens tillgångar som finansierats med egna medel, enligt balansräkning) Självfinansieringsgrad = i vilken grad nya investeringar finansieras med egna medel) Dessa faktorer beräknas exklusive Vatten och Avlopp. Målsättning: Låneskulden ska inte öka. Soliditeten ska öka.

En badplats ska registreras som ett EU-bad om det är över 200 badgäster per dag under badsäsongen, men kommuner kan även frivilligt  Mobilitet och beteende 2017. 2030.miljobarometern.se/kommun/. Botanisera gärna vidare bland de kommunala indikatorerna på adressen längst ned till  eller fastställa nya mål (fullmäktiges indikatorer) för kommunmålen. Processen kring målformulering och kommunikation till verksamheten är  Hållbara städer och samhällen - Indikatorer för kommunala och regionala tjänster samt livskvalitet (ISO 37120:2018, IDT) - SS-ISO 37120:2019This document  Indikatorer i SHIFT. Frågorna och indikatorerna som mäts i SHIFT är indelade i följande områden: 1. Gör det möjligt! Om de processer som finns i kommunen och  Täby i länets absoluta toppklass, d v s bland de fem kommuner vars resultat Socialstyrelsens indikatorbibliotek, vars indikatorer bland annat  Till visionen knyts strategiska mål och indikatorer som beslutas av kommunfullmäktige för en fyraårsperiod.